מקורות מקראיים בנושאי שמיטה/תרבות il

פיתוח המערך: תרבות il  

לקישור לאתר

מטרות

  1. התלמיד ידע מהי שמיטה.

  2. התלמיד יכיר את המקורות המקראיים על שמת השמיטה ויראה כיצד כל מקור מאיר צד שונה של השמיטה.

משך הפעילות

שני שיעורים.