שאלון אקלים/פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי

שאלון אקלים/פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי

[פעילות בכיתה]דוגמאות לשאלונים פתוחים או סגורים שמטרתם לבחון את האקלים הבית ספרי כפי שהוא משתקף מדברי התלמידים, ולבחון פעילויות לשיפור האקלים החברתי בבית הספר.

שיח סביב התשובות לשאלון אקלים/פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי

שיח סביב התשובות לשאלון אקלים/פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי

[פעילות בכיתה] דיון ושיח בעקבות תשובות התלמידים לשאלוני האקלים והמסקנות העולות מהם לגבי התחומים שהתלמידים רוצים לשפר או לשנות.