whiteboard fi

לוח מחיק מקוון / הצגת הלוחות המחיקים של כל התלמידים על מסך המורה ענן מילים מעוצב

whiteboard fi – לוח מחיק מקוון / הצגת הלוחות המחיקים של כל התלמידים על מסך המורה.

קישור להדרכה מצולמת

הדרכה - כלים קטנים כלים גדולים