AnswerGarden

ענן מילים שיתופי נושא לדיון, לוח שיתופי ענן מילים מעוצב

המורה מעלה שאלה והתלמידים מקלידים אל הכלי את תשובותיהם תשובות התלמידים יוצגו אוטומטית ב'ענן מילים

קישור להדרכה מצולמת

קישור למדריך כתוב  - רשת דרכא