לצאת ממצרים עד עולם/מנהל חברה ונוער-מותאם חמ''ד

                          

                                   פיתוח המערך:מנהל חברה ונוער                                      

                                               לקישור לקובץ

מטרות

  1. להביא למודעות המשתתפים כי יציאת מצרים היא אירוע מכונן בתהליך ההתהוות של עם ישראל, ולכן ראוי לשמרה בזיכרון הלאומי שלנו. וחג הפסח הוא אחת הדרכים לשימור זיכרון זה. 

  2. לברר עם המשתתפים כיצד ליל הסדר ומצוות חג הפסח מסייעים לשימור יציאת מצרים בזיכרון הקולקטיבי של העם היהודי לדורותיו. 

  3. להכיר דרכים ואמצעים שונים לשיפור הזיכרון ולבחון את יישומם בזיכרון יציאת מצרים-בחזקת הכרת "האור שבכל מצווה-בזמנה"(עולת ראייה, ב' שס"ח).

ראציונל 

ההפעלה שלפניכם מציגה בפני המשתתפים שני היבטים ערכיים של חג הפסח. מחד גיסא היא שופכת אור על מרכזיותו של חג הפסח במורשת העם היהודי, ומאידך גיסא היא מאירה את החוכמה האלוקית הנשגבת הטמונה במצוות החג ובמנהגיו, שהשכילה לשמר את זיכרון יציאת מצרים מאז ועד עולם. לא די לנו בלימוד דיני חג הפסח, כלליו ודקדוקיו כי "ההצלחה הגדולה ברוחניות באה כאשר הנשמה מוארת מן האור שבכל מצווה-בזמנה" (עולת ראייה, ב' שס"ח).

משך הפעילות  

60 דקות